Konečný užívateľ výhod

Od 1. novembra 2018 je účinný zákon NR SR č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Týmto zákonom vznikne povinnosť všetkým právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom ako aj združeniam majetku – ktorí sú povinné osoby zapísať ich konečných užívateľov výhod do obchodného registra.

objednať službu

Pre existujúce Povinné osoby zákon stanovuje lehotu do 31. decembra 2019 na doplnenie tohto údaju, Povinné osoby založené po 01.11.2018 zapisujú tento údaj pri zápise ORSR.

kuv

Tieto údaje nebudú prístupné verejnosti.

Tento zápis nenahrádza povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. To znamená, že ak podľa osobitného predpisu máte povinnosť vykonať aj zápis do registra partnerov verejného sektora, nesmiete túto povinnosť vynechať.

Konečným užívateľom sa podľa zákona rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu/fyzickú osobu – podnikateľa/ združenie majetku a každá  fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. 

Za konečného užívateľa výhod sa však považuje aj osoba, ktorá spoločne s inou osobou (s ktorou koná spoločným postupom alebo v zhode) by aspoň niektoré z kritérií spĺňala.

Pokiaľ povinná osoba, na ktorú sa táto povinnosť vzťahuje, nezapíše konečného užívateľa výhod do obchodného registra najneskôr do 31.12.2019, prípadne uvedie nepravdivé údaje, môže dostať pokutu až do 3 310 €.

Potrebujete pomoc so zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra? 

Vyplňte nezáväznú objednávku a my Vás budeme kontaktovať.

Zápis konečného užívateľa výhod